Art. 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing behoudeniswijziging, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
Art. 2
Bij bestelling is Rafting Adventure gerechtigd 30% voorschot te vragen op de totale som. In bepaalde gevallen en indien Rafting Adventure zelf derden op voorhand dient te betalen wordt de totale som contant betaald bij bestelling of bij opmaken van de factuur.
Art.3
Alle klachten, moeten om geldig te zijn schriftelijk genotificeerd worden binnen de 8 dagen.
Art.4
Tenzij schriftelijke tegenstrijdige bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar contant bij ontvangst, zonder korting, te St-Niklaas, Rafting Adventure doet geen afstand van dit recht wanneer ze op de koper een wissel trekt of wanneer ze waarden in betaling ontvangt. Wanneer de betaling niet contant zal uitgevoerd zijn op de overeengekomen vervaldag, zal Rafting Adventure verwijl- intresten aanreken à 12% per jaar, zonder nochtans haar recht op betaling vrij te geven. Deze verwijlsintresten zijn opeisbaar zonder ingebrekestelling, sommatie of aangetekende brief. De niet betaling op de vervaldag van één van onze facturen of wissels, heeft tot gevolg dat alle andere facturen of wissels ineens opeisbaar worden en de koper derhalve het voordeel van termijnen verliest.
Art.5
De uitvoering van welk contract ook, kan worden stopgezet zolang de volledige betaling van de vervallen facturen niet ontvangen is.
Art.6
De koper aanvaardt dat niet-uitvoering der betalingen zoals hierboven voorzien, aanzien wordt als een contractuele fout volgens art. 1147 BW en voor dewelke partijen zich akkoord verklaren dat Rafting Adventure gemachtigd is een vergoeding te eisen, bij eenstemmig akkoord door partijen vastgesteld op 30% van de verkoopprijs met een minimum van 150 €. Deze contractuele vergoeding is verschuldigd zonder ingebrekestelling. Partijen erkennen en bevestigen dat deze vergoeding in elk geval de reële schade van Rafting Adventure vertegenwoordigt, en niet vatbaar is voor vermindering. Alle zaken worden verondersteld te St-Niklaas afgehandeld te worden. Alle betwistingen hoegenaamd, ook inbegrepen deze die zouden ontstaan i.v.m. de interpretatie of de uitvoering van de voorwaarden van het contract, evenals alle vorderingen wegens wanbetaling, vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtsmachten naar keuze van RAFTING ADVENTURE
Art. 7
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de koper naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  1. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de reservatie dag: 15% van de reissom
  2. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de reservatie dag: 35% van de reissom.
  3. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de reservatie dag: 40% van de reissom.
  4. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de reservatie dag: 50% van de reissom.
  5. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de reservatie dag: 75% van de reissom.
  6. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de reservatie dag: 90% van de reissom.
  7. Bij annulering op de reservatie dag of later: de volle reissom.